NAGOYA UNIVERSITY

29/11/2015

  Nagoya City University là  một trường Đại học Công lập Nhật bản. Trường có học khu chính tọa lạc tại Mizuho-ku, Nagoya City và 3 học khu khác tại Yamanohata, Tanabe-dori, Kita Chikusa đều nằm tại thành phố Nagoya.

  Trường được thành lập năm 1950 từ việc sát nhập hai trường đại học Nagoya City Women’s Medical College và Nagoya Pharmaceutical College. Vì thế mà ban đầu trường có hai khoa: Khoa Y học và Khoa Hóa học Dược.

Trường đã thêm một số khoa và các trường sau:

 • Năm 1955: Cao đẳng giáo dục phổ thông
 • Năm 1961: Khóa đào tạo Tiến sĩ cho Khoa Y
 • Năm 1964: Khoa Kinh tế
 • Năm 1966: Khóa đào tạo Tiến sĩ cho Khoa Khoa học Dược
 • Năm 1970: Khóa đào tạo Tiến sĩ cho Khoa Kinh tế
 • Năm 1988: Trường Cao đẳng Điều dưỡng
 • Năm 1996: Trường Khoa học Nhân văn và Xã hội/Trường Thiết kế và Kiến trúc (bằng cách tổ chức lại và sát nhập các trường College of General Education (Cao đẳng giáo dục phổ thông), Nagoya Municipal Women’s College (thành lập năm 1947) và Nagoya City College of Child Education (thành lập năm 1946)).
 • Năm 1999: Trường Điều dưỡng (từ việc tổ chức lại trường Cao đẳng Điều dưỡng).

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nagoya City University

Add: 1 Kawasumi, Mizuho-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8601

Tel: +81 52 853 8005

Web: http://www.nagoya-cu.ac.jp


Chương trình đào tạo sau Đại học:

 • Khoa học Y tế (tại học khu Kawasumi)
 • Khoa học Dược (tại học khu Tanabe-dori)
 • Kinh tế (tại học khu Yamanohata)
 • Khoa học Nhân văn và Xã hội (tại học khu Yamanohata)
 • Thiết kế và Kiến trúc (tại học khu Kita Chikusa)
 • Điều dưỡng (tại học khu Kawasumi)
 • Khoa học Tự nhiên (tại học khu Yamanohata)

Chương trình đào tại Đại học:

 • Trường Y tế (tại học khu Kawasumi)
 • Khoa Khoa học Dược (tại học khu Tanabe-dori)
 • Khoa Kinh tế (tại học khu Yamanohata)
 • Khoa học Nhân văn và Xã hội (tại học khu Yamanohata)
 • Thiết kế và Kiến trúc (tại học khu Kita Chikusa)
 • Điều dưỡng (tại học khu Kawasumi)


$5,371


$7100


Chia sẻ bài viết:


BÌNH LUẬN